1.

Record Nr.

NYU005407065

Autore

[Shanghai ai yue yue tuan]

Titolo

Zhonghua wu shi liu duo hua. Er [electronic resource] = Chinese songs and dances. II : music from the 56 ethnic groups of China, vol. 2.

Pubbl/distr/stampa

[Hong Kong] : Naxos Music Library, [2006]

Altri autori (Persone)

Cao, Peng

Disciplina

787.7

Collocazione

Electronic access

Lingua di pubblicazione

nessun linguaggio

Formato

Musica

Livello bibliografico

Monografia

Note generali

Includes program notes.

Nota di contenuto

1. Weiwu'er zu = Uygurs (2:44) -- 2. Xibo zu = Xibo (2:06) -- 3. Tu zu = Tu (2:32) -- 4. Sala zu = Sala (3:08) -- 5. Bulang zu = Bulang (3:29) -- 6. Jingpo zu = Jingpo (3:21) -- 7. Pumi zu = Pumi (4:56) -- 8. Man zu = Manchus (3:02) -- 9. Shui zu = Shui (5:16) -- 10. Hasa'ke zu = Kazakhs (2:51) -- 11. Yao zu = Yao (3:30) -- 12. Nu zu = Nu (3:34) -- 13. E'wenke zu = Ewenkis (3:22) -- 14.  zu = Lisu (3:33) -- 15. Yilao zu = Gelao (3:16) -- 16. Han zu = Han (3:35) -- 17. Ke'erkezi zu = Khalkhas (1:42) -- 18. Buyi zu = Bouyei (3:12) -- 19. Hui zu = Hui (3:28).